Personanalyse og Adfærdstest

Unknown

 

DISC profil
ASK Headhunting samarbejder med thomas international, der har udviklet personanalyser og adfærdstests til medarbejdere, mellem- og topledere samt specialister.

Måling og beskrivelse af personlighed og adfærd i relation til arbejdsfunktio­ner giver et billede af personens styrker, og er en indikator for hvordan den enkelte reagerer. Informationer som disse kan anvendes til at identificere ideelle jobtyper for personen, hvordan vedkommende vil passe ind i orga­nisationens kultur, og måske også give en indsigt i hvilken type karriere han/ hun ønsker sig. Denne type analyseværktøjer kigger grundlæggende på men­neskers adfærdsmæssige stil – hvad der motiverer dem, hvordan de kommu­nikerer, og hvordan de interagerer med kolleger.

Adfærdsanalyser viser ikke “gode” og “dårlige” kvaliteter i en person. De gi­ver ganske enkelt en forståelse for personens adfærdsmæssige præferen­cer i arbejdsfunktionen, og hvilke adfærdsmæssige karakteristika personen vil udvise. Derfor er der ingen rigtige eller forkerte svar i denne type analyser.

Disse typer af vurderingsmetoder anvender vi i en lang række ledelses- og HR opgaver – fra rekruttering til daglig ledelse, motivation, udvikling og fast­holdelse af de rigtige medarbejdere.

Thomas PPA (Person Profil Analyse) giver en detaljeret indsigt i menne­skers grundlæggende adfærd i arbejds­rollen, og giver svar på spørgsmål som:

• hvad er deres styrker & begrænsnin­ger?
• er de typiske selvstartere?
• hvor­dan kommunikerer de?
• hvad motive­rer dem?

Thomas PPA giver medarbejdere mu­lighed for at få en større bevidsthed om deres adfærdsmæssige arbejds­stil. Kun ved at udvikle selvindsigten kan medarbejderen udnytte sine kompetencer, og kom­pensere for adfærdsmæssige begræns­ninger.

Systematisk information fra Thomas PPA vil automatisk føre til en større forståelse for forskelligheden i adfærd og behov, og giver derfor mulighed for at målrette kommunikationen.

Thomas PPA er konstrueret som et spørgeskema med i alt 96 udsagn, for­delt på 24 grupper med 4 udsagn i hver. Det tager blot 8-10 minutter at udfylde den.